Privacy Policy

Privacy Policy

Wanneer in deze privacyverklaring verwezen wordt naar Cap Sud & Co wordt er verwezen naar de BVBA Cap Sud & Co met maatschappelijke zetel te 8630 Veurne, Ooststraat 10 en met ondernemingsnummer BE 0883.998.513

Wanneer u beroep doet op de diensten van Cap Sud & Co vertrouwt u haar uw gegevens toe.

Deze Privacywetgeving wil u duidelijkheid bieden over de gegevens die Cap Sud & Co verzamelt, waarom Cap Sud & Co deze verzamelt en wat Cap Sud & Co hiermee doet.

Hierbij wil Cap Sud & Co er u tevens op wijzen dat Cap Sud & Co steeds ter uwer beschikking staat indien u aanpassingen wenst in de gegevens waarover Cap Sud & Co beschikt.

In deze privacyverklaring wordt uiteengezet:

 • Welke gegevens Cap Sud & Co verzamelt.
 • Hoe Cap Sud & Co die gegevens gebruikt.
 • Hoe u uw gegevens kunt laten aanpassen.
 • Wanneer deze privacyverklaring van toepassing is.
 • Hoe de naleving van deze privacyverklaring wordt gecontroleerd en hoe wordt omgegaan met klachten omtrent deze privacyverklaring.
 • Hoe wijzigen aan deze privacyverklaring worden gecommuniceerd.
 1. Welke gegevens verzamelt Cap Sud & Co?

Uw gegevens worden in hoofdzaak verzameld voor het vaststellen van basisinformatie (zoals uw naam, uw adres, de taal die u spreekt) alsook een meer persoonlijke informatie (uw geslacht, uw conditiegegevens, etc. ), die Cap Sud & Co nodig heeft voor het verstrekken van de diensten waarvoor u op haar beroep doet.

Voor nagenoeg alle diensten van Cap Sud & Co dient u Cap Sud & Co vooraf uw belangrijkste identificatiegegevens mee te delen. Dit gebeurt via de aanmaak van een account op de website of ter plaatse via onze ledenadministratie. Cap Sud & Co verzamelt echter geen persoonsgegevens met betrekking tot gevoelige categorieën, zoals categorieën op basis van ras, religie, seksuele geaardheid.

 1. Hoe gebruikt Cap Sud & Co deze gegevens?

Cap Sud & Co hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer.

De Informatie die zij verzamelt in overeenstemming met het geen hoger wordt beschreven, wordt behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de General Data Protection Regulation ofwel verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van de natuurlijke personen in verband met de verwerking va persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Cap Sud & Co gebruikt deze gegevens om de diensten te leveren waarvoor u haar tussenkomst verzocht.

Cap Sud & Co vraagt u om toestemming voordat zij gegevens gebruikt voor andere doeleinden dan die in deze privacyverklaring worden beschreven. Zo kunnen uw gegevens, zoals emailadres, met uw goedkeuring, aangewend worden om u op de hoogte te houden van onderwerpen welke voor u relevant kunnen zijn. Daarnaast kan Cap Sud & Co uw emailadres gebruiken om u te informeren over haar diensten, bijvoorbeeld om u op de hoogte te stellen van aankomende wijzigingen of verbeteringen in haar dienstverlening.

Cap Sud & Co verwerkt uw persoonlijke gegevens op haar servers. Cap Sud & Co deelt persoonlijke gegevens niet met andere bedrijven, niet met andere organisaties en individuen buiten Cap Sud & Co behalve in volgende omstandigheden:

Met uw toestemming

Cap Sud & Co kan persoonlijke gegevens delen met bedrijven, organisaties of individuen buiten Cap Sud & Co enkel wanneer u haar toestemming heeft gegeven om dit te doen.

Met domeinbeheerders

Als één van de programma’s van Cap Sud & Co wordt beheerd door een domeinbeheerder, heeft deze domeinbeheerder toegang tot uw persoonsgegevens (waaronder uw emailadres en andere gegevens). Deze domeinbeheerder kan mogelijks het volgende doen:

 • Uw gegevens openen of bewaren die zijn opgeslagen als onderdeel van uw profiel.
 • Uw gegevens ontvangen om te voldoen aan de toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of verzoeken van overheidsinstanties.
 • De mogelijkheden beperken om gegevens te verwijderen of aan te passen.

Om juridische redenen

Cap Sud & Co deelt persoonlijke gegevens met bedrijven, organisaties of individuen buiten Cap Sud & Co als zij te goeder trouw van mening is dat toegang, gebruik, behoud of openbaarmaking van de gegevens nodig is om:

 • Te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of uitvoerbare verzoeken van overheidsinstanties.
 • De van toepassing zijnde voorwaarden af te dwingen, waaronder het onderzoeken van mogelijke schendingen.
 • Fraude en technische of beveiligingsproblemen te detecteren, te voorkomen of aan de andere kant aan te pakken.
 • De rechten, eigendom of veiligheid van Cap Sud & Co haar cliënteel of het publiek te beschermen, zoals vereist of toegestaan volgens de wet.
 • Als Cap Sud & Co betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, blijft zij de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens worden overgedragen of onderworpen aan een ander privacy beleid.
 • Cap Sud & Co doet haar uiterste best om zichzelf en haar cliënteel te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking of vernietiging van gegevens die in haar bezit is. In het bijzonder geldt het volgende:
 1. Hoe kunt u uw gegevens laten aanpassen?

Het is het doel van Cap Sud & Co duidelijk te zijn over de gegevens die ze verzamelt, zoals u weloverwogen beslissingen kunt nemen over hoe uw gegevens worden gebruikt. U Kunt Cap Sud & Co via info@indigo-veurne.be contacteren om onder andere:

 • Een aanvraag in te dienen om uw gegevens te wijzigen, op te vragen of te wissen;
 • Uw toestemming tot het gebruik van uw persoonsgegevens voor promotionele doeleinden, persoonlijke reclame of andere marketing doeleinden te gegeven of in te trekken; een data lek te melden.

Ingeval u zoals hierboven voorzien aangeeft uw persoonsgegevens te willen wijzigen, op te vragen of te wissen, zal Cap Sud & Co proberen deze gegevens snel bij te werken, ter beschikking te stellen of te verwijderen, tenzij Cap Sud & Co die gegevens moet bewaren voor legitieme zakelijke of juridische doeleinden. Wanneer u uw persoonlijke gegevens bijwerkt, kan Cap Sud & Co u vragen uw identiteit te verifiëren voordat zij uw verzoek kan verwerken.

Cap Sud & Co kan verzoeken weigeren die onrederlijker wijs worden herhaald, onevenredige technische inspanningen vereisen (zoals het ontwikkelen van een nieuw systeem of het aanbrengen van fundamentele wijzigingen in een bestaande handelswijze), de privacy van anderen in gevaar brengen of zeer onpraktisch zouden zijn (zoals verzoeken met netrekking tot gegevens die zich op back-up systemen bevinden). Cap Sud & Co streeft ernaar haar databanken te handhaven op een manier die gegevens beschermt tegen onopzettelijke of kwaadwillige vernieling of openbaarmaking. Daarom is het mogelijk dat Cap Sud & Co nadat uw gegevens uit haar databanken werden verwijderd, resterende kopieën niet onmiddellijk van haar actieve servers werden verwijdert en gegevens niet uit haar back-upsystemen verwijderd worden.

 1. Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing ?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die worden aangeboden door Cap Sud & Co